0897 700 170
 

Условия за ползване


Съгласяването Ви с общите ни условия е равносилно на подписването На договор за отдаване под наем на  СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ между:

„Инспектор БГ” ЕООД, ЕИК: 205734701, МОЛ: Борис Георгиев, адрес: гр. София, жк. Люлин 10, бл. 104а, email: info@inspektor.bg наричан за краткост „ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ” от една страна

и

Вашата фирма,  наричана за краткост „ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ” от друга.

Общи условия:

Чл.1 ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ достъп до СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ, наричан за краткост „ПОРТАЛ”.

Предназначението на ПОРТАЛА е поддържането и съхранението на дневниците, чек листата и журналите за:

 • Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали
 • Дневник за температурния режим на хладилните съоръжения
 • Дневник за хигиенното състояние
 • Дневник за личната хигиена на персонала
 • Дневник за температурния режим на топлинните съоръжения
 • Журнал за отчитане на температурата на приговяната храна, проследяване и контрол на използваните продукти
 • Производствен чек лист. Пакетиране и фолиране на млечни продукти
 • Чек лист за подмяна на мазнина
 • Дневник за извършен иструктаж и обучение на персонала

Съхранение на документацията на обекта, а именно:

 • Протоколи за извършена ДДД обработка
 • Протоколи за изследване на фецес, удостоверяващи истинността на здравните книжки
 • Изследване на приготвена храна и смивки от контактни повърхности
 • Система за самоконтрол НАССР (ХАСЕП) и др.

 

Чл.2. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ безсрочна “лицензия” върху ПОРТАЛА, като под “лицензия” следва да се разбира правото на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ да използва в търговския си обект за определените работни места, ПОРТАЛА, собственост на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, в рамките на обичайното му предназначение. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да разкодира, изменя, ПОРТАЛА, собственост на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

Чл.3. Лицензополучателя има право да използва ПОРТАЛА според нивото на поисканият достъп.

Чл.4. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за възникнали вреди и/или пропуснати ползи за ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ вследствие на неправилно използване на ПОРТАЛА.

Чл.5. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има право да използва с рекламна цел (представяйки продукта си) името и обектите на  ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ.

Чл.6. Страните взаимно пазят търговските си тайни и се грижат за утвърждаването и издигането на търговския си престиж , нямат право да разпространяват детайли от взаимоотношенията си на трети страни.

Чл.7. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ се задължава да заплаща по 10лв. месечно на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ за всеки един свой акаунт (регистрация). Цената подлежи на промяна само и единствено след допълнително споразумение между страните.

Чл.8. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ се съгласява ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ да постави на видно място рекламен стикер  в обекта му.

Чл.9. Всички спорове, породени по предмета на този договор или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или  прекратяване, ще се решават с преговори и споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно, по реда на ГПК.

Инспектор БГ

Инспектор БГ
Работно време
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 16:00 ч.

Инспектор БГ

0897 700 170

Работим в цялата страна.

 
×